PKK

STRUKTUR TIM PENGGERAK PKK DESA KEDALINGAN

  NAMA  SUMARYATI S.E
  JABATAN  KETUA TP PKK
  ALAMAT  RT 04 RW 02
  MASA BAKTI  2020-2026

 

  NAMA  SANTI RAHAYU
  JABATAN  SEKRETARIS
  ALAMAT  RT 05 RW 01
  MASA BAKTI  2020-2026

 

  NAMA  SUMARTINI
  JABATAN  KETUA POKJA
  ALAMAT  RT 04 RW 02
  MASA BAKTI  2020-2026

 

  NAMA  EKO HERMIN W
  JABATAN  KETUA POKJA
  ALAMAT  RT 03 RW 03
  MASA BAKTI  2020-2026

 

  NAMA  ENDANG ESTININGRUM
  JABATAN  KETUA POKJA
  ALAMAT  RT 02 RW 01
  MASA BAKTI  2020-2026

 

  NAMA  ALIMATUL LAILA
  JABATAN  ANGGOTA
  ALAMAT  RT 01 RW 02
  MASA BAKTI  2020-2026

 

  NAMA  MURYATI
  JABATAN  ANGGOTA
  ALAMAT  RT 04 RW 01
  MASA BAKTI  2020-2026

 

  NAMA  RIFFAYATUN ISMAWATI
  JABATAN  ANGGOTA
  ALAMAT  RT 04 RW 02
  MASA BAKTI  2020-2026

 

  NAMA  RINA YUPITASARI
  JABATAN  ANGGOTA
  ALAMAT  RT 07 RW 03
  MASA BAKTI  2020-2026

 

  NAMA  SUPAWATI
  JABATAN  ANGGOTA
  ALAMAT  RT 04 RW 03
  MASA BAKTI  2020-2026

 

  NAMA  SULISTIYANI
  JABATAN   ANGGOTA
  ALAMAT  RT 02 RW 01
  MASA BAKTI  2020-2026

 

  NAMA  ROSYIDAH
  JABATAN   ANGGOTA
  ALAMAT  RT 02 RW 01
  MASA BAKTI  2020-2026

 

  NAMA  SULASTRI
  JABATAN  ANGGOTA
  ALAMAT  RT 07 RW 03
  MASA BAKTI  2020-2026