PKK

STRUKTUR TIM PENGGERAK PKK DESA KEDALINGAN

NAMA  SUMARYATI S.E
JABATAN  KETUA TP PKK
ALAMAT  RT 04 RW 02
MASA BAKTI  2020-2026

 

NAMA  SANTI RAHAYU
JABATAN  SEKRETARIS
ALAMAT  RT 05 RW 01
MASA BAKTI  2020-2026

 

NAMA  SUMARTINI
JABATAN  KETUA POKJA
ALAMAT  RT 04 RW 02
MASA BAKTI  2020-2026

 

NAMA  EKO HERMIN W
JABATAN  KETUA POKJA
ALAMAT  RT 03 RW 03
MASA BAKTI  2020-2026

 

NAMA  ENDANG ESTININGRUM
JABATAN  KETUA POKJA
ALAMAT  RT 02 RW 01
MASA BAKTI  2020-2026

 

NAMA  ALIMATUL LAILA
JABATAN  ANGGOTA
ALAMAT  RT 01 RW 02
MASA BAKTI  2020-2026

 

NAMA  MURYATI
JABATAN  ANGGOTA
ALAMAT  RT 04 RW 01
MASA BAKTI  2020-2026

 

NAMA  RIFFAYATUN ISMAWATI
JABATAN  ANGGOTA
ALAMAT  RT 04 RW 02
MASA BAKTI  2020-2026

 

NAMA  RINA YUPITASARI
JABATAN  ANGGOTA
ALAMAT  RT 07 RW 03
MASA BAKTI  2020-2026

 

NAMA  SUPAWATI
JABATAN  ANGGOTA
ALAMAT  RT 04 RW 03
MASA BAKTI  2020-2026

 

NAMA  SULISTIYANI
JABATAN   ANGGOTA
ALAMAT  RT 02 RW 01
MASA BAKTI  2020-2026

 

NAMA  ROSYIDAH
JABATAN   ANGGOTA
ALAMAT  RT 02 RW 01
MASA BAKTI  2020-2026

 

NAMA  SULASTRI
JABATAN  ANGGOTA
ALAMAT  RT 07 RW 03
MASA BAKTI  2020-2026